Tầm nhìn công ty, chiến lược công ty, thiết bị plaza