Hình thức hợp tác, hình thức bán hàng, hính thức kinh doanh