Chính sách hợp tác, chính sách bán hàng, chính sách kinh doanh